- -
UPV
 
La revisió del text
Suport a la docència en valencià La revisió del text  ...

La revisió no és únicament la fase final de l’escriptura, de fet, és una fase que està present durant tot el procés de composició del text: es revisa l’esquema d’idees inicial que cal desenvolupar i, a mesura que es redacta, es revisa també cada oració i cada paràgraf; quan es dóna per finalitzada una part del document, se sol revisar sencera; es revisen els fragments de transició entre les parts i finalment —ara sí— una vegada es conclou una primera versió, cal revisar el document sencer per tal de comprovar si les idees avancen com s’havia previst o si, pel contrari, apareixen repeticions innecessàries o si s’ha omès algun aspecte important que calia tractar-hi.

En aquestes últimes lectures, és important comprovar que l’escrit és coherent i que està ben cohesionat, que s’ha emprat un llenguatge precís i una expressió concisa i clara, de manera que el resultat siga un text comprensible. Per descomptat, també cal comprovar si s’adequa a les característiques pròpies del tipus de document, si conté tots els continguts i apartats que convé i si compleix l’objectiu i la intenció amb què s’ha concebut.

A més, durant la fase de revisió —tant en el moment final com durant la redacció— s’han de fer les rectificacions i canvis que calguen per tal de millorar-ne la llegibilitat i assegurar-ne la correcció gramatical i d’estil, i l’adequació dels aspectes formals. Aquests aspectes formals estan relacionats amb el disseny de la pàgina i, si és el cas, amb el format i numeració dels apartats, les enumeracions, les citacions textuals, les taules i il·lustracions, i les notes. Tots aquests elements han d’adequar-se a les característiques pròpies de cada document a més de perseguir la llegibilitat i claredat de l’escrit.

 


EMAS upv