- -
UPV
 
01/01/19
Notícia
Nota Informativa sobre la Seguretat Social

El Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, estableix l'obligatorietat per part de l'empresa de procedir a l'alta en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants que vagen a realitzar una pràctica en la mateixa.

Per a la inclusió en el Règim General de la Seguretat Social és necessari disposar d'un codi de compte de cotització específic (CCC), així com afiliar, si escau, i donar d'alta a les persones que participen en les pràctiques.

Els participants en les pràctiques tenen la consideració d'assimilats a treballadors per compte d'altri. L'acció protectora d'aquests treballadors és la corresponent al Règim General de la Seguretat Social, amb l'única exclusió de la protecció per desocupació.

L'empresa efectuarà la cotització a la Seguretat Social tenint en compte que per a les pràctiques en empreses no existeix obligació de cotitzar per la contingència de desocupació, fons de garantia salarial ni formació professional. Per açò, els estudiants no tindran dret a la desocupació.

La condició de participant en les pràctiques en empreses s'acreditarà mitjançant la presentació d'una còpia del conveni signat amb la universitat. La UPV enviarà aquesta còpia per correu electrònic a l'empresa amb la suficient antelació perquè aquesta procedisca a l'alta de l'estudiant abans de l'inici de la pràctica.


Més informació:
Normativa de Pràctiques

EMAS upv