- -
UPV
 
UPV-INFO + VPN en Android

UPV-INFO y VPN desde Android

Active la Wifi en el seu dispositiu i connecte's a la xarxa UPV-INFO. Aquesta és una xarxa oberta, per la qual cosa no necessita autenticar-se, però no té connexió directa a Internet. Per això caldrà connectar-se per VPN.

A continuació es detalla com configurar la connexió VPN en sistemes Android.

1.- Des del menu 'Ajustes' -> 'Conexiones inalámbricas' -> 'Más ajustes', trie 'VPN'


2.- Seleccione 'Añadir VPN' . Si vostè no té bloquejada la pantalla amb un patró o contrasenya, el sistema li sol·licitarà que cree un.

3.- Configure els paràmetres de la connexió. Per a començar done-li un nom descriptiu a la connexió: trie el camp 'Nombre' i introduïsca un nom, per exemple 'VPN a la UPV'.

Tipus: PPTP

Direcció del servidor: vpn.upv.es

la casella de Cifrado PPP (MPPE) ha d'estar marcada

Guarde la configuració

4.- Amb això ja tenim la VPN configurada. Retrocedisca a la pantalla anterior i comprovarà que s'ha creat una nova entrada en el menu de VPN.

Ja només ens queda connectar.

4.- Per a connectar, seleccione l'entrada creada i introduïsca les seues credencials seguint aquesta sintaxi, on deurà de substituir seu_usuari pel seu:

  • seu_usuari@upvnet.upv.es per als usuaris del domini UPVNET

  • seu_usuari@alumno.upv.es per als usuaris del domini ALUMNOEMAS upv