- -
UPV
 
eduroam amb Windows 7

1.Active la xarxa sense fil i vorà les xarxes desplegadas a la UPV.

2. Des de la finestra desplegada esculla 'Abrir Centro de redes y recursos compartidos' -> 'Configurar una nueva conexióno red' -> 'Conectarse manualmente a una red inalámbrica'

Introduïsca els paràmetres de la connexió tal i com es mostra en la seguent finestra:

  • Nombre de la red: eduroam ( deu de estar en minúscules )

  • Tipo de seguridad: WPA2-Enterprise

  • Tipo de cifrado: AES

Clic damunt el botó 'Siguiente'

3. Se' ns mostrarà una finestra informativa advertint-nos de que la xarxa s' afegirà; correctament, però hi ha que fer alguns ajusts: esculla 'Cambiar la configuración de conexión'

4. S' obrirà la finestra de 'Propiedades de la red inalámbrica eduroam'. Escollim la pestanya 'Seguridad'.

Nota: Si volem que en posteriors connexions es connecte amb el mateix usuari deurem marcar la casella corresponent. Si no la marquem, ens tornarà a preguntar per el nom d' usuari i contrasenya.

5. En la finestra polsem damunt el botó 'Configuración' i ens apareicerà la nova finestra de 'Propiedades de EAP protegido' on marcarem les caselles seguents:

  • 'Validar un certificado de servidor'

  • 'Conectarse a estos servidores' on introduïrem el nom del servidor d' autenticació radius.upv.es

  • Com entitats de certificació marquem: DigiCert Assured ID Root CA

  • Com mètode d' autenticació escollim el de Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2) i fent clic damunt el botó adjunt de Configurar...

...desmarquem la casella de 'Usar automáticamente el nombre de inicio ....'

6. Polsem succesivament els botons d' Aceptar de les finestres que han quedat obertes i ja estem amb disposició de connectar.

Haga clic sobre el botón 'Configuración avanzaday en la pestaña 'Configuración de 802.1X' especifique como modo de autenticación 'Autenticación de usuarios'.

Connectant...

6. Per a connectar clic damunt l' icona de connexió sense fil i trie eduroam. Apareicerà un globus advertint que necesita les credencials.

Clic damunt i apareicerà la finestra on deurà introduïr les seues credencials d'aquesta manera:

Introduïsca el seu nom d'usuari seguint aquesta sintàxis: nomdusuari@domini.universitat.es (no confonga aquesta manera d'autenticar-se amb el compte de correu, ja que encara que en alguns casos coincidisca, no té perqué ser així ).

Si vosté es membre de l' UPV, quan estiga en altra universitat, deurà escriure:

  • cas de PAS i PDI: usuari@upv.es

  • cas de Alumnes: usuari@alumno.upv.es

Si tot es correcte, apareicerà de nou un missatge informànt-li del èxit


EMAS upv