- -
UPV
 
Normativa
Infoacceso Normativa  ...

Normativa d'accés remot a la xarxa

Aquest servei es concedeix a títol personal i és intransferible. L'usuari d'aquest servei ha de ser membre de la Universitat Politècnica de València.

L'usuari és l'únic i directe responsable de l'ús del servei, i ha de fer-se responsable de la custòdia de la clau d'accés.

L'usuari ha d'haver llegit prèviament tota la normativa i acceptar-la. L'usuari es compromet a fer ús del servei respectant tota la normativa establida d'aplicació en aquesta matèria.

La Universitat es reserva el dret d'acceptar o no la concessió d'aquest servei. De la mateixa manera podrà revocar aquest servei de forma temporal o permanent per motius tècnics o ús indegut, sense perjudici d'imposar les sancions corresponents.

Els responsables dels equips connectats a la xarxa han d'assegurar-se de tenir instal·lats els pegats de seguretat, antivirus i actualitzacions de sistemes operatius i programari recomanats pel ASIC de la UPV.

També es podran establir altres limitacions tècniques en la prestació del servei.

No es pot utilitzar aquest servei amb finalitats comercials o lucratius. En cap cas l'usuari pot obtenir cap lucre de l'explotació d'aquest servei a tercers. El servei no pot ser utilitzat per empreses o entitats no vinculades a la Universitat.

L'usuari d'aquest servei ha de respectar els drets de propietat intel·lectual dels seus propietaris. No es pot utilitzar aquest servei per a la distribució o obtenció de programes comercials, ni de fragments de vídeo, àudio, imatges, text o qualsevol altre format amb drets de còpia.

No està permès l'ús d'aquest servei per a propagar continguts destructius, racistes, xenòfobs, obscens, que realitzen apologia del terrorisme o qualsevol altre que la Universitat considere inadequat.

La Universitat disposarà de mecanismes de control dels accessos. Aquesta informació estarà sempre a la disposició de qualsevol recerca davant una presumpta activitat il·lícita.

Reglament d'ús dels serveis i recursos informàtics de la UPV

(articles 4, 5 i 6 extrets del "Reglament d'ús dels Serveis i Recursos informàtics" )

Article 4. RESPONSABILITATS DE L'USUARI

L'usuari és responsable exclusiu de l'ús que realitze dels serveis i recursos oferits per UPVNET, i en tot cas ha de fer-se responsable de la custòdia de la seua clau d'accés.

L'usuari ha de notificar immediatament a la Universitat Politècnica de València qualsevol ús no autoritzat de la seua contrasenya o compte o de qualsevol altra fallada de seguretat. Així mateix, l'usuari ha d'assegurar-se que el seu compte queda tancat al final de cada sessió.

4.1. Ús dels recursos

Els usuaris tindran la màxima cura en la manipulació i l'ús dels equips informàtics i de tota la infraestructura complementària.

Els equips no han de presentar configuracions ni operar amb programari o dispositius que causen problemes en la xarxa o a altres equips connectats a aquesta.

Els responsables dels equips connectats a la UPVNET han d'assegurar-se de tenir instal·lats els pedaços de seguretat, antivirus i actualitzacions de sistemes operatius i programari recomanats per l'ASIC de la UPV.

4.2. Clau d'accés

L'usuari ha de seguir les instruccions contingudes en la “Política de Contrasenyes de la Universitat Politècnica de València” per a la selecció i ús de les seues claus personals.

4.3. Servidors

Els responsables d'aquests equips estan obligats a portar una administració adequada dels seus equips, mantenint-los actualitzats i protegits contra les amenaces de seguretat conegudes.

4.4. Prohibició de transmetre els serveis i recursos

Queda prohibida la cessió o transmissió a tercers en qualsevol forma dels serveis i recursos informàtics de la UPV. En tot cas, queda prohibit reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar per qualsevol propòsit comercial o sense ànim de lucre, cap part dels serveis i recursos, ni de l'ús o de l'accés a aquests.

Així mateix, en tot cas hauran de respectar-se els drets relatius a la propietat intel·lectual i industrial.

Article 5. USOS INCORRECTES DELS RECURSOS

Queda prohibit qualsevol ús contrari al present Reglament, així com a qualssevol altres normes i condicions d'ús dels serveis i recursos informàtics establides per la Universitat Politècnica de València o altres normativa d'aplicació en aquesta matèria.

En tot cas, es considera incompliment de les normes d'ús de recursos informàtics i serveis UPVNET, els supòsits següents:

a) Excedir els serveis per als quals es va autoritzar el compte.

b) La recerca de claus d'accés d'altres usuaris o qualsevol intent de trobar i explotar fallades en la seguretat dels sistemes informàtics de la UPV o de fora d'aquesta, o fer ús d'aquells sistemes per a atacar qualsevol sistema informàtic.

c) Intentar accedir a la informació d'un altre usuari que no haja sigut posada explícitament d'accés públic.

d) La creació, ús o emmagatzemament de programes o d'informació que puguen ser utilitzats per a atacar els sistemes informàtics de la UPV o de fora, en especial els programes d'escolta del trànsit de xarxa o d'escaneig de ports, excepte aquelles persones expressament autoritzades a realitzar les esmentades labors conduents a garantir la seguretat i operativitat dels sistemes informàtics de la UPV.

e) La introducció intencionada de virus, troians, cucs o qualsevol altre programari perjudicial o nociu per al funcionament correcte dels sistemes informàtics de la UPV.

f) L'ocupació de mecanismes per a la manipulació de adreces de xarxa o qualsevol altre ús que puga afectar la topologia o a l'estructura lògica de la xarxa.

g) Interferir o interrompre els serveis, servidors, o xarxes connectades als serveis, o desobeir qualsevol requisit, procediment, política o regulació de xarxes connectades als serveis.

h) Emmagatzemar, anunciar, enviar per correu electrònic o de qualsevol altra forma transmetre contingut il·legal de qualsevol tipus i, particularment, difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d'apologia del terrorisme, perillós, amenaçador, difamatori, obscé, atemptatori contra els drets humans o actuar en perjudici dels drets a la intimitat, a l'honor, a la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.

i) Difusió de continguts contraris als principis enunciats en els Estatuts de la Universitat.

j) Carregar, emmagatzemar, publicar, anunciar,enviar per correu electrònic o de qualsevol altra forma transmetre algun contingut que viole alguna patent, marca, secret comercial, dret d'autor o qualsevol dret de propietat.

k) Difusió de missatges de correu electrònic sense identificar plenament el seu remitent. En el cas que el compte de correu siga utilitzat per grups d'usuaris, haurà d'identificar-se’n l'autor.

l) Propagació de cartes encadenades o participació en esquemes piramidals o activitats semblants.

m) Utilització dels serveis per a fins comercials o publicitaris sense autorització expressa; així, els continguts publicats no poden contenir text, so, imatges o enllaços d'aquesta naturalesa ni tan sols a títol informatiu.

n) L'enviament massiu de missatges de correu o informació que consumisca injustificadament recursos de la UPV.

o) Manipular les capçaleres dels missatges de correu per a intentar ocultar o falsejar la identitat de l'usuari remitent del missatge.

p) Instal·lar o usar servidors o encaminadors de correu que no compten amb l'autorització de la UPV.

q) Aguaitar, o de qualsevol altra forma, fustigar altres usuaris.

Article 6. MESURES A APLICAR EN CAS D'INCOMPLIMENT DE LES NORMES

Davant de l'incompliment del present Reglament o de qualsevol de les normatives d'aplicació, l'ASIC, en l'exercici de les seues funcions, pot procedir a la immediata suspensió sense previ avís del servici prestat i/o bloqueig temporal de sistemes, comptes o xarxes de forma preventiva, a fi de garantir el bon funcionament dels servicis de la UPVnet.

Posteriorment, serà la Comissió d'usuaris de sistemes d'informació i comunicacions de la Universitat la que decidisca les accions específiques a prendre en el cas d'incompliment del present Reglament o de qualsevol altra norma d'aplicació.

Tot això sense perjudici de les accions disciplinàries, administratives, civils i/o penals que si és el cas corresponguen en relació amb les persones presumptament implicades en tal incompliment.


EMAS upv