- -
UPV
 
UPVNET en Windows 10

Les captures de pantalla s'han pres de Windows 10 Enterprise Versió 1803 (compilació de SOTA 17134.376) i connectat amb el SSID UPVNET

1. Òbriga el 'Panel de control' i seleccione 'Redes e Internet'. En la nova finestra seleccione 'Centro de redes y recursos compartidos' i a continuació trie "Configurar una nueva conexión o red".

2. A continuació, trie "Conectarse manualmente a una red inalámbrica"

3. Introduïsca les dades corresponents:

  • Nombre de la red: UPVNET

  • Tipo de Seguridad: WPA2-Enterprise

  • Tipo de cifrado: AES

Polse en 'Siguiente'

4. El sistema li avisarà que s'ha agregat UPVNET correctament. Seleccione 'Cambiar la configuración de conexión' per a realitzar més ajustos.

5. Seleccione la pestanya 'Seguridad' i comprove que s'han establit els seguents paràmetres:

  • Tipo de seguridad: WPA2-Enterprise

  • Tipo de cifrado: AES

  • Método de autenticación: EAP protegido (PEAP)

Polse el botó 'Configuración' que està al costat de PEAP.

6. En la nova finestra 'Propiedades de EAP protegido' marcarem:

  • la casella de 'Verificar la identidad del servidor validando el certificado'

  • la casella 'Conectarse a estos servidores' e introduirém com servidor a 'radius.upv.es'

  • la casella corresponent a la entitat de certificació: DigiCert Assured ID Root CA

  • Com metode d'autenticació EAP triem el de Contrasenya segura (EAP-MSCHAP V2)


i fent clic damunt el botó adjunt de Configurar...

... comprovem que està desmarcada la casella 'Usar automáticamente el nombre de inicio ...'

7. Pulsem successivament els botons 'Aceptar' de les finestres que han quedat obertes fins aplegar de nou a la finestra de 'Propiedades de la red inalámbrica UPVNET' del pas 7.

8. Faça clic sobre el boto 'Configuración avanzada'' i en la pestanya 'Configuración de 802.1X' especifique com a modo d'autenticació Autenticación de usuarios'.


Polse en el botó 'Guardar credenciales' e introduisca el seu nom d'usuari i contrasenya seguint la sintaxi:

usuari@domini.upv.es

sustituisca 'usuari' i 'domini' per els que li corresponguen. ( Quin es el meu nom d'usuari i domini? ) .

Clic en el botó 'Aceptar' de les finestres que han quedat obertes i ja estem en disposició de conectar.

9. Per a conectar faça clic en la icona de conexió inalámbrica y trie UPVNET. Polse en 'Conectar'

Se comproven els requisits de la xarxa durant uns segons

Si tot a anat be, apareixerà com conectat .


EMAS upv