- -
UPV
 
 
APRENENTATGE PERMANENT

Utilitzar l’aprenentatge de manera estratègica, autònoma i flexible, al llarg de tota la vida, segons l’objectiu que es vulga assolir.

Aquesta competència està molt relacionada amb la idea de formar professionals reflexius, que no es conformen a reproduir de manera rutinària solucions ja conegudes, sinó que cerquen generar noves solucions o solucions adaptades a situacions noves. La pràctica reflexiva es recolza en tres pilars: l’acció o saber fer; el coneixement que desenvolupem sobre el nostre coneixement i el control que tenim sobre com usem el nostre coneixement en una activitat concreta.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Nivells de domini

NIVELL 1

Incorporar estratègies d'aprenentatge proporcionades per experts mostrant una actitud activa durant el procés.

Indicadors:

  • Aplicar les seues pròpies estratègies d'aprenentatge.
  • Preguntar per a aprendre i interessar-se a aclarir els seus dubtes.
  • Posar en pràctica de manera estructurada enfocaments, experiències i mètodes proposats.
  • Mantenir una actitud activa i responsable durant el procés d'aprenentatge.
  • Accedir eficaçment a diferents fonts d'informació i recursos disponibles.


EMAS upv