- -
UPV
 
 
RESPONSABILITAT ÈTICA, MEDIAMBIENTAL I PROFESSIONAL

Actuar amb responsabilitat ètica, mediambiental i professional davant un mateix i els altres.

Aquesta competència es refereix al conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds, útils per a interactuar amb l’entorn èticament, responsablement i sostenible, per tal d’evitar o disminuir, d’una banda, els efectes negatius produïts per les pràctiques inadequades de l’activitat humana i, de l’altra, per a promoure els beneficis que genere l’activitat professional en l’àmbit mediambiental, tenint-ne en compte les implicacions econòmiques i socials. La responsabilitat ètica es refereix a orientar l’acció humana en un sentit racional, per la qual cosa es relaciona amb les accions i el valor moral que tenen. La responsabilitat mediambiental és la imputabilitat d’una valoració positiva o negativa per l’impacte ecològic d’una decisió i es refereix, generalment, al dany causat a altres espècies, a la natura o a les futures generacions per les accions o les no-accions d’un altre individu o grup. La responsabilitat professional apareix, en aquest punt, inclosa dins de la responsabilitat moral, i arriba a l’interior de la nostra consciència amb dos objectius primordials: evitar qualsevol falta voluntària i disminuir, en la mesura que siga possible, el nombre de faltes involuntàries per feblesa humana, flaquesa pròpia o negligència aliena.

Aquesta competència es treballarà en dues dimensions: d’una banda, les responsabilitats ètica i professional i, de l’altra, la responsabilitat mediambiental.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Nivells de domini

RESPONSABILITAT ÈTICA I PROFESSIONAL

NIVELL 3

Mostrar i argumentar la pertinència dels comportaments i judicis que s'emeten, fonamentats amb conceptes ètics i deontològics.

Indicadors:

  • Actuar de manera coherent i responsable en les seves decisions i conductes.
  • Gestionar de forma adequada situacions que des d'un punt de vista ètic resultin significatives, complexes o conflictives.
  • Satisfer, mitjançant el diàleg, alguna necessitat vinculada a la convivència a partir dels valors ètics desitjats.
  • Aplicar els conceptes ètics i deontològics de la professió.
  • No discriminar a les persones per raons de diferència social, cultural o de gènere.

RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTALEMAS upv