- -
UPV
 
 
RESPONSABILITAT ÈTICA, MEDIAMBIENTAL I PROFESSIONAL

Actuar amb responsabilitat ètica, mediambiental i professional davant un mateix i els altres.

Aquesta competència es refereix al conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds, útils per a interactuar amb l’entorn èticament, responsablement i sostenible, per tal d’evitar o disminuir, d’una banda, els efectes negatius produïts per les pràctiques inadequades de l’activitat humana i, de l’altra, per a promoure els beneficis que genere l’activitat professional en l’àmbit mediambiental, tenint-ne en compte les implicacions econòmiques i socials. La responsabilitat ètica es refereix a orientar l’acció humana en un sentit racional, per la qual cosa es relaciona amb les accions i el valor moral que tenen. La responsabilitat mediambiental és la imputabilitat d’una valoració positiva o negativa per l’impacte ecològic d’una decisió i es refereix, generalment, al dany causat a altres espècies, a la natura o a les futures generacions per les accions o les no-accions d’un altre individu o grup. La responsabilitat professional apareix, en aquest punt, inclosa dins de la responsabilitat moral, i arriba a l’interior de la nostra consciència amb dos objectius primordials: evitar qualsevol falta voluntària i disminuir, en la mesura que siga possible, el nombre de faltes involuntàries per feblesa humana, flaquesa pròpia o negligència aliena.

Aquesta competència es treballarà en dues dimensions: d’una banda, les responsabilitats ètica i professional i, de l’altra, la responsabilitat mediambiental.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Nivells de domini

RESPONSABILITAT ÈTICA I PROFESSIONAL

NIVELL 1

Qüestionar la realitat i ser conscients dels conceptes i valors a partir dels quals es construeix la mateixa.

Indicadors:

  • Prendre consciència d'una altra manera de veure i percebre les coses.
  • Acceptar críticament noves perspectives, encara que qüestionen les pròpies.
  • Diferenciar fets i opinions o interpretacions en les argumentacions dels altres.
  • Reflexionar sobre les conseqüències i efectes (implicacions pràctiques) que les decisions i propostes tenen sobre les persones.
  • Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de la professió.

RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL


EMAS upv