- -
UPV
 
 
APLICACIÓ I PENSAMENT PRÀCTIC

Aplicar els coneixements teòrics i establir el procés a seguir per a aconseguir determinats objectius, dur a terme experiments i analitzar i interpretar dades per a extraure conclusions.

L’estudiant, en la vida real, necessita preparació per a fer front a situacions en les quals no hi ha prou d’aplicar receptes o fórmules i en les quals les decisions o solucions que es proposen han d’estar argumentades i acomodar-se als recursos disponibles. En aquest sentit, aquesta competència desenvolupa la manera de pensar dirigida a l’acció, que permet adaptar-se a noves situacions, prendre decisions i, conseqüentment, ACTUAR.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Nivells de domini

NIVELL 1

Aplicar a la pràctica la seua capacitat i els recursos dels quals disposa per a aconseguir objectius en situacions habituals, seguint instruccions.

Indicadors:

  • Identificar els objectius concrets seguint les instruccions.
  • Avaluar la qualitat de la informació proporcionada per a la seua aplicació.
  • Establir el procés a seguir per a obtenir una solució pràctica a partir de la informació, els recursos i les limitacions.
  • Proposar solucions i/o accions concretes després de l'anàlisi de la situació.


EMAS upv