- -
UPV
 
 
INSTRUMENTAL ESPECÍFIC

Utilitzar les tècniques, les habilitats i les eines actualitzades necessàries per a la pràctica de la professió.

Aquesta competència fa referència a l’ús de les eines i tecnologies necessàries per a l’exercici professional associat a cada titulació. L’estudiant serà capaç d’identificar les eines més adequades en cada cas, les utilitats que tenen i ser capaç d’integrar-les i combinar-les per a poder resoldre un problema, realitzar un projecte o un experiment.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

EMAS upv