- -
UPV
 
 
COMUNICACIÓ EFECTIVA

Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com escrita, utilitzant adequadament els recursos necessaris i adaptant-se a les característiques de la situació i de l’audiència.

Comunicar-se eficaçment significa tenir desenvolupada la capacitat de transmetre coneixements i expressar idees i arguments de manera clara, rigorosa i convincent, tant de forma oral com escrita, utilitzant els recursos apropiats adequadament i adaptant-se a les circumstàncies i al tipus de públic.

És important diferenciar dues dimensions dins d’aquesta competència: la comunicació oral i l’escrita.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Procediments d’avaluació

Per valorar l'acompliment d'aquesta competència transversal, es recomanen els següents mitjans d'avaluació:

  • Rúbriques.
  • Avaluació entre iguals.
  • Documentació i defensa del projecte final de grau.
  • Observació (directa o indirecta).
  • Treballs escrits, exàmens escrits, informes de pràctiques, projectes, estudis de casos.
  • Debats i exposicions.

EMAS upv