- -
UPV
 
 
ANÀLISI I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Analitzar i resoldre problemes de manera efectiva, després d’identificar i definir els elements significatius que els constitueixen.

Els problemes són situacions noves que requereixen que els individus responguen amb comportaments nous. Resoldre un problema implica realitzar tasques que demanden processos de raonament més o menys complex i, en moltes ocasions, no simplement una acció associativa i rutinària. L’objectiu d’aquesta competència és, doncs, que l’alumne siga capaç d’aplicar procediments estructurats per a resoldre problemes i promoure així la seua capacitat d’aprendre, comprendre i aplicar coneixements de manera autònoma.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Activitats formatives

Per al desenvolupament d'aquesta competència podem realitzar algunes de les següents activitats formatives:

  • Activitats grupalls
  • Estudi de casos
  • Exposicions orals
  • Lectures
  • Pràctiques de laboratori
  • Preguntes
  • Problemes
  • Projectes
  • Seminari

EMAS upv