- -
UPV
 
 
APLICACIÓ I PENSAMENT PRÀCTIC

Aplicar els coneixements teòrics i establir el procés a seguir per a aconseguir determinats objectius, dur a terme experiments i analitzar i interpretar dades per a extraure conclusions.

L’estudiant, en la vida real, necessita preparació per a fer front a situacions en les quals no hi ha prou d’aplicar receptes o fórmules i en les quals les decisions o solucions que es proposen han d’estar argumentades i acomodar-se als recursos disponibles. En aquest sentit, aquesta competència desenvolupa la manera de pensar dirigida a l’acció, que permet adaptar-se a noves situacions, prendre decisions i, conseqüentment, ACTUAR.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Procediments d'avaluació

Per a l'avaluació d'aquesta competència es poden utilitzar diversos procediments:

  • Resolució de problemes que vagen des dels més senzills a més oberts i en els quals se cerque, no solament el resultat, sinó també el procés seguit per a la seua resolució.
  • Observació d'execucions pràctiques de tot tipus.
  • Redacció d'informes d'aplicacions pràctiques en les quals s'avalue el procés de pensament seguit per l'estudiant.
  • Resolució de casos.
  • Elaboració de projectes.

Com instruments d'avaluació ens pot ajudar emprar:

  • Rúbriques
  • Escales d'observació
  • Llistes de control


EMAS upv