- -
UPV
 
Termini i procediment
EPSG-Administración Secretaria Títols de Grau i Masters Reconeixement i transferència de crèdits (Graus) Termini i procediment  ...

TERMINIS 2020-2021:
- Grau: Del 22 de juliol al 4 de setembre de 2020 (Quan amb caràcter excepcional la matrícula es realitze amb posterioritat al 4 de setembre, podran sol·licitar-se reconeixements des del moment de la matrícula durant un termini de 10 dies). Resolució fins el 31 d'octubre de 2020.
- Màster: Termini Ordinari.- Des de formalització de la matrícula fins a 30 setembre 2020. Termini extraordinari.- Del 2 al 30 de desembre de 2020.

PROCEDIMENT:
La sol·licitud es realitza telemàticament a través de la Intranet de l'alumne, apartat Secretaria virtual/Sol·licituds/Sol·licituds de Reconeixement.
En l'aplicació de sol·licitud, cal pujar en format digital (PDF) la documentació necessària:

RECONEIXEMENTS DES DE TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA:
1.- Certificat acadèmic oficial de notes segellat o signat digitalment per la Universitat de procedència, traduït, en el cas de llengües estrangeres, a l'espanyol.* **
2.- Programes o temaris oficials de les assignatures superades, segellats o signats digitalment per la Universitat d'origen, i si escau, traduïts a l'espanyol.* **
3.- En el cas d'estudis espanyols, còpia del Pla d'estudis publicat en el BOE, o en defecte d'això, la data d'aquesta publicació.* **
 
* Els alumnes provinents de titulacions de Grau de la UPV, estan exempts d'aportar aquests documents.
** En cas d'existir PRECEDENTS de reconeixements (vegeu l'enllaç de consulta de precedents), no és necessari aportar ni els programes ni el pla d'estudis.

RECONEIXEMENTS DES DE CICLE FORMATIU:
1.- Certificat acadèmic oficial de notes segellat o signat digitalment.
2.- Títol, o justificant d'haver abonat les taxes d'expedició del títol.
Nota informativa: En el moment de teclejar les notes aconseguides per l'alumne, el mòdul de formació en centres de treball, sempre portarà una nota de “5”

RECONEIXEMENTS PER EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Cal aportar el document de vida laboral i un certificat d'empresa on consten, ben detallades, les funcions exercides i períodes realitzats en l'empresa.
 
LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ ORIGINAL:
Els originals de la documentació aportada hauran de ser mostrats en Secretaria per a la seua validació. Per a això s'avisarà l'alumne amb antelació perquè passe a aportar-los.
 

EMAS upv