- -
UPV
 
Termini i procediment
EPSG-Administración Secretaria Títols de Grau i Masters Reconeixement i transferència de crèdits (Graus) Termini i procediment  ...

Termini general (graus): Del 15 de juliol fins el 4 de setembre.
Quan, excepcionalment, la matrícula tinga lloc passada eixa data, es podran sol·licitar reconeixements des del moment de la matrícula, durant un termini de 10 dies.

Resolució i notificació: Termini general: fins el 30 d'octubre. Excepcionalment i a proposta de la Comisisió acadèmica del títol, es podran emetre resolucions posteriorment a eixa data.

En l'apartat Secretaria Virtual de la Intranet de l'alumnat, està disponible el formulari de sol·licitud. Una vegada completat, cal imprimir-lo i entregar-lo en Secretaria.

Documentació a entregar junt a la sol·licitud:
 
1.- Certificat acadèmic oficial de notes segellat per la Universitat de procedència, traduit, en el cas de lengües estrangeres, a l'espanyol.* **
2.- Programes o temaris oficials de les assignatures superades, segellats per la Universitat d'origen, i en el seu cas, traduits a l'espanyol.* **
3.- En el cas d'estudios espanyols, còpia del Pla d'estudis publicat al B.O.E., o en el seu defecto, la data de la seua publicació.* **

* Els alumnes provinents de títulacions de Grau de la UPV, están exempts d'aportar estos documents.

** En cas d'existir PRECEDENTS de reconeixements (veure l'enllaç), no és necessari aportar ni els programes ni el pla d'estudis.

En el cas de reconeixement per experiència professional, cal aportar el document de vida laboral i un certificat d'empresa on consten les funcions desempenyades i periodes realitzats en ll'empresa.

EMAS upv