- -
UPV
 
Bases de la convocatoria
Cátedra IVIO Bases de la convocatoria  ...

 1. PARTICIPANTS

 

Els alumnes amb Treballs Fi de Grau o Treballs Fi de Màster, que hagen sigut presentats durant el Curs 2016-2017, llegits fins a 30 de Setembre 2017, en els centres d'Ensenyament Universitari d'Espanya, la temàtica dels quals s'emmarque en l'àmbit descrit en aquesta convocatòria.

 

2. SOL·LICITUDS

 

 

La sol·licitud on es facen constar les dades especificades en l' ANNEX I, haurà de presentar-se per email: cativio@upv.es. 

 

S'acompanyarà de:

  • Una còpia de l'expedient acadèmic complet de l'alumne, on conste facen la qualificació del TFG/TFM (pdf.);
  • Un resum de fins a 3 pàgines del TFG/TFM, on s'indique Títol, Objectiu i un Resum amb la Metodologia, Resultats i Conclusions més rellevants d'aquest (pdf.)
  • La Memòria del TFG/TFM (pdf.)

 

Tot açò s'haurà de presentar abans del 15 d'octubre de 2017.

 

3. JURAT

 

El jurat estarà compost per professors universitaris de l'àrea de coneixement i per representants de l'Institut Valencià de Recerques Odontològiques.

 

4. CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Entre els diferents criteris de valoració pel jurat, és tindrà en compte:

  • Caràcter innovador del treball, comunicació escrita, metodologia, desenvolupament i presentació d'aquest (70%);
  • Expedient acadèmic (30%).

 

5. PREMI

 

El premi estarà dotat amb una borsa de viatge amb una quantia econòmica de 500€, per a participar en un congrés, simposi o jornada del mateix camp, en el qual seran exposats els resultats del TFG/TFM.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

Les dades de caràcter personal facilitades per l'interessat o a les quals la Universitat Politècnica de València tinga accés en el marc de la present convocatòria, tindran la protecció derivada de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

7.PROPIETAT I DIPÒSIT DELS TREBALLS.

 

La Propietat Intel·lectual del Treball Premiat i la propietat material dels documents que l'integren, corresponen a l'Autor d'aquests. La Càtedra IVIO-UPV es reserva el dret de conservar en el seu fons documental el treball premiat.

 

Els treballs que es presenten al concurs només podran ser revisats i estudiats pels membres del jurat amb la finalitat d'emetre un judici sobre aquests amb motiu del present concurs. En cap cas es podrà traure còpia dels documents, sense que intervinga l'autorització expressa de l'Autor del treball.

 

La Càtedra IVIO-UPV podrà difondre, amb finalitats publicitàries, el títol, resum i autor del treball premiat.

 

ANNEX I

 

Nom i Cognoms:

 

DNI:

 

Adreça:

 

Telèfon:

 

Email:

 

Titulació Universitària/Centre:

 

Títol del TFG/TFM:

 

 


EMAS upv