Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Anuncios


Convocatòria beca de col·laboració. Departament d'Economia i Ciències Socials

06 - Febrer - 2014

 

Newsgroups:: UPV.anuncis

From:: Rosa Agulles Mari<ragulles@upvnet.upv.es>

Date:: Thu, 6 Feb 2014 08:42:25 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <lcvhth$ueh$1@merope.cc.upv.es>


 

Convocatòria beca de col·laboració. Departament d'Economia i Ciències Socials
CONVOCATÒRIA BECA COL·LABORACIÓ

CONDICIONS DE LA BECA

RESPONSABLE: Víctor D. Martínez Gómez

PLA FORMATIU:
Beca vinculada a un projecte de recollida i disseminació de bones pràctiques en microfinançament rural i agrari. El pla formatiu és el següent: 1) utilització de bases des dades d'institucions microfinanceres, 2) Anàlisi estadística de la informació, 3) Primeres passes en la programació multicriteri per classificar les institucions, 4) Primeres passes en la programació multicriteri / Beca vinculada a un proyecto de recogida y diseminación de buenas prácticas en microfinanciación rural y agraria. El plan formativo es el siguiente: 1) Utilización de las bases de datos de Instituciones Microfinancieras, 2) Análisis estadístico de la información, 3) Primeros pasos en la programación multicriterio para clasificar las Instituciones, 4) Primeros pasos en la programación multicriterio para clasificar las instituciones

BEQUES CONVOCADES: 1

TIPUS DE BECA: COL·LABORACIÓ

DURADA: 3 MESOS / 3 meses

DATA D'INICI: 1-3-2014

DOTACIÓ: 343€/mes

CENTRE/DEPARTAMENT/INSTITUT: Departament d'Economia i Ciències Socials

REQUISITS DELS ASPIRANTS:
- Estudiants del màster d'economia agrària i medi ambient. / Estudiante del Máster de Economía Agraria y del Medio Ambiente.
- Coneixement demostrable de la forma d'operar de les institucions microfinanceres. / Conocimiento demostrable de la forma de operar de las Instituciones Microfinancieras
- Maneig de bases de dades, fulls de càcul i programes estadístics. / Manejo de bases de datos, hojas de cálculo y programas estadísticos.
Es valoraran: coneixements de programació matemàtica i coneixements d'anglès. / Se valorarán conocimientos de programación matemàtica y también conocimientos de inglés

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

LLOC: Secretaria del Departament d'economia i ciències socials. ETSEAMN, edifici 3B, 2a planta; o per correu electrònic a vicmargo@esp.upv.es, en el qual ha d'indicar Beca col·laboració en l'assumpte. / Secretaría del Departamento de Economía y Ciencias Sociales en ETSIAMN, edif. 3B 2ª planta, o por correo electrónico a vicmargo@esp.upv.es indicando Beca Colaboración en el asunto.

TERMINI: del 7 al 16 de febrer de 2014./ del 7 de febrero de 2014 a 16 de febrero de 2014.

DOCUMENTS REQUERITS:
- Sol·licitud / Solicitud
- Còpia de NIF o NIE
- Currículum
- Expedient acadèmic / Expediente académico
- Altres: Certificats dels requisits sol·licitats. / Certificaciones de los requisitos solicitados.

Normativa reguladora de les beques i ajuts per a activitats d'I+D+i de la Universitat Politècnica de València aprovada en data 14 d'abril de 2011 per acord del Consell de Govern.

València, 6 de febrer de 2014


St.: Víctor David Martínez Gómez

 Universitat Politècnica de València