Permeabilitat magnètica de buit

Constant que apareix en la llei de Biot i Savart, el valor de la qual és

µo = 4 p 10-7 N/A2

Està relacionada amb la permitivitat elèctrica del buit eo, mitjançant la relació

on c = 299792 km/s és la velocitat de la llum en el buit.

Permeabilitat magnètica d'una substància

És el producte entre la permeabilitat magnètica relativa i la permeabilitat magnètica de buit.

µ = µr·µo