Llei de Biot i Savart

Permet calcular el camp magnètic elemental creat per un corrent I de longitud elemental en un punt de l'espai donat pel vector de posició .

on µo és la permeabilitat magnètica del buit.